.

GIVA-sidan

Uppdaterad 2021-10-18
Se dokumenthistoriken längst ned på sidan

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

<< åter till GIVA-sidan >>

.

1/12 Skilling,
        " R u n s t y c k e "
            Gustav IV Adolf


Gustav IV Adolfs minsta skillingmynt är 1/12 skilling. Allmänt kallades myntet ”runstycke” – ett namn som övertagits från 1 öre KM. Redan i Gustav III:s förordning per den 27 nov 1776 kommer uttrycket till användning för 1/12 skilling.


1/12 Skilling 1805. Myntet har en diameter av c:a 20,5 mm och en vikt av 2,4 gram. Räfflad rand.


Av alla Gustav IV Adolfs kopparmynt har runstycket den minsta variationsrikedomen. Utifrån de mynt jag har haft möjlighet att studera har jag inte kunnat särskilja några egentliga varianter vilket är underligt eftersom runstycken präglades i Avesta i stora upplagor under åren 1802, 1803, 1805 och 1808. Se tabellen nedan.


Runstycket från Gustav IV Adolfs tid har alltid räfflad rand.


I det följande kommer Gustav IV Adolfs runstycken att beskrivas noga och jag kommer också att redogöra för de variationer som jag funnit.
Antal runstycken som präglades

Antal runstycken (1/12 skilling) som producerades under GIVA:s regering visas i nedanstående tabell. Informationen är hämtad ur K A Wallroths arbete från 1918 som publicerades i Numismatiska Meddelanden nr 22.

I tabellen redovisas även antal runstycken som producerades 1809, men dessa runstycken försågs med årtalet 1808 varför denna produktionssiffra ofta slås samman men produktionen för 1808.


                Årtal               Antal
  1802   2 039 040
  1803   1 088 000
  1805   2 525 760
  1808   2 687 040
  1809   789 120


En märklig kungakrona - slarvigt graverad

Kungakronan på runstycket är märklig eftersom kronringen är så slarvigt graverad – under hela perioden!.

I centrum har vi en oval sten och till höger om den ser vi två små stenar ovanför varandra. Därefter finner vi en diamant samt ytterligare två små stenar ovanför varandra. Ytterst i kronringen finner vi en rund sten. Tittar vi till vänster om den ovala stenen i centrum finns visserligen samma uppsättning stenar och diamanter, men kronringen är skev och stenarna får inte riktigt plats. Man kan undra varför man inte rättade till detta. Defekten hänger med under hela perioden.


Åtsidans kungakrona.
Vacker, men med stampklumpar.
Åtsidans kungakrona.
Alternativ utformning (variation)


Sveakronorna

Åtsidans sveakronor är lika utformade under hela perioden. De är tämligen enkla och har bara en sten i kronringen.


Åtsidans enkla sveakronor.Monogrammet

Monogrammet på åtsidan uppvisar ytterst små variationer. Hake på G finns det alltid och IV är alltid lika stort.


Kungakronans placering ovanför monogrammet

Under hela perioden är kungakronan placerad så att den ligger an mot monogrammet, men under år 1808 dyker det även upp runstycken med kungakronan ”svävande” ovanför monogrammet.

           


Runstycke 1808
Kungakronan ligger (som vanligt)
an mot monogrammet.

 


Runstycke 1808
Kungakronan "svävar" ovanför
monogrammet.


Att kungakronan "svävar" ovanför monogrammet är en variation, dvs det är inte en variant.


Årtalet på frånsidan

Årtalet är likartat graverat under hela perioden. Den enda skillnaden som jag har kunnat upptäcka i föreliggande studie är att det under år 1808 förekommer ettor som är något gracilare.Endast små variationer för årtalssiffrorna.Valörsiffran

Det inbördes avståndet mellan siffrorna varierar något (se bilden nedan). När det gäller ettorna verkar det som om samma puns alltid använts till både valör och årtal. Storleken på ettorna blir därför lika på ett och samma mynt för valör och årtal.Det inbördes avståndet varierar mellan siffrorna.


Det finns lite olika storlek på ettorna, men storleken är densamma på ett och samma mynt för valör och årtal.G i valörtexten kan variera i storlek

G i Skilling är ibland smalt och ibland brett under perioden. Man kan se att den bredare varianten av G blir vanligare i slutet av perioden.


         


G i Skilling varierar i storlek - eller snarare i bredd.
Frånsidans pilar

Enligt Myntboken av Henrik och Archie Tonkin kan pilspetsarnas storlek variera. I denna studie har inte detta kunna beläggas. Däremot kan man se att pilarna kan variera något i längd. De skär ej heller varandra alltid exakt på samma ställe. Detta är en iögonenfallande detalj, men variationerna är för små för att kunna betraktas som varianter.


         


Ibland är pilarna lite olika långa och skär varandra på lite olika sätt, men pilspetsarna verkar vara standardiserade.
Sammanfattning

Det första intrycket man får, när man ger sig i kast med att granska en samling runstycken från GIVA-tiden, är att mynten är alldeles lika. Vid närmare granskning träder dock små skillnader fram, men inte i sådan utsträckning att det är frågan om varianter.

Den största skillnaden är kungakronans placering i förhållande till monogrammet. Vanligtvis ligger kungakronan an mot monogrammet, men på vissa mynt med årtalet 1808 "svävar" den något ovanför. Detta är att betrakta som en variation och inte en variant eftersom ingen avgörande skillnad hos punsarna kan upptäckas.


Något för framtida forskning

Kanske kan det fastställas eller förkastas av framtida forskning att det är 1809 års runstycken (med årtalet 1808) som har den "svävande" kungakronan.

<< åter till GIVA-sidan >>


Dokumenthistorik

2021-10-18       Kompletterat med ytterligare en kungakrona
2010-08-30       En första utgåva