.

Gamla mynt

Uppdaterad 2012-10-30

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

Placat och
      förordning om myntet

Stockholm den 7 Octobris 1665

Förordningen "om myntet" från 4 oktober 1665 visar att den svenska valutan hade hamnat i svårigheter. Mynten hade stigit i värde utanför kungens kontroll vilket skapat oreda i riket. Dessutom visade det sig att det var ont om småmynt för att t.ex. betala tullavgifter för in- och utpassage till och från städerna. Av den anledningen fattade man beslutet att slå det nya lilla kopparmyntet 1/6 öre SM.

Här följer en transkribering av förordningen. Den har delats upp i stycken för att öka läsbarheten och slash (/) har ersatts med kommatecken. I övrigt återges texten ordagrant med 1665 års stavning. I högermarginalen har jag lagt in lite egna kommentarer.

Wij Carl, etc   Göre witterligit, at ändoch icke allenast uthi Wåre högloflige Antecefforer Sweriges Konungars tijdh, een serdeles Omsorgh, dherom är blefwen dragen, at Myntet uthöfwer Rijket uthi een regular, och alt stadigt för sigh gående wissheet måtte sättias;

Myntet i konungariket Sverige har hävd alltid följt regler och förordningar.

Uthan och så Wij, medh störste åhåga hafwe sökt, at een wiss Valor på Myntet måtte ställas, här uthi Wårt käre Fädernesland, så wäl som i alle andre Landzorter, dher igenom dhen skadelige Confusion och oreedo, som förmedelst Mynte wesendetz irregularitet och owissheet, dagh ifrån dagh förökas och tilwexer, kunde dämpas och affskaffas;

En viss förvirring och oreda har uppstått avseende myntvalörer, och detta måste tas om hand.

Så hafwe wij lijkwäl icke medh ringa Missnöye most förspöria, huruledes sådan helsosam intention medh dhess goda grund och skiähl icke hafwer kunnat här til så mycket förmått, at dhen är blefwen ansedd;

De ansträngningar som gjorts av de styrande riket har inte haft avsedd verkan.

Uthan een och annan, twert emoot sielfwilleligen och effter egen profit, sökt at retta och lämpa Myntes wärde, och dhet sårdles dherigenom, at dhe medh Wårt Kopparmynt, aldeles emoot Myntes art och egenskap, såsom medh en wahru hafwa trafiquerat och Kiöpenskap drijfwit;

Det har hänt att kopparmynt har exporterats som metallskrot i vinstsyfte.

Hwarigenom och så icke allenast dhet är händt at for Kopparens då höghre då nidrigare prijss Valorn och så uthaff sielfwe Kopparmyntet, een efwentyrligh ostadigheet, hafwer måst wara underkastat;

Som kopparskrot har kopparmynten varit värda mer än det nominella värdet.

Uthan och så wår Koppar, som elliest är dhen förnembste Wahran i wårt Rijke, är omsijder blefwen aldeles uthkladdat, och uthi dhess prijss och wärde förringat, sedan som en hoop illistige Ockrare Kopparmyntet hoopewijss, oachtat huru högt och strängeligen dhet aff Oss är blefwet förbudet, uthskeppat och uthfördt hafwe: Hwaremoot Rijkzdahlern, sampt annat Mynt i Guld eller Silfwer, mycket öfwer dess rätta wärde, är stägrat och förhögt blefwen, Wahrorne jämwäl dhet til föllie, gångne öfwer dhess rätta prijss, så at både Wahrorne och Penningarne öfwer billigheten hafwe most emoottagas;

Export av kopparmynt som kopparskrot har skett tvärt emot lagar och förordningar. Denna export har ökat värdet på guld och silvermynten vilket resultat i att priset på varor har stigit.

Til at förtijga dhen brist och mangel, som förmedelst dhenne Kopparmyntets uthförssl, Rijket och Landet är påskyndat,

Dessutom har det uppstått brist kopparmynt.

Hwarföre och emedan Rijkzens och wåre trogne Undersåtares wälfärd, icke ringa dheruthinnan består, at eet gott wist och richtigt Mynt gängse är, hwar effter både Handel och Wandel oprichteligen må idkas, jämwäl och hwar och een sitt wäsende och förmågo, kunna skatta och rätta:

Målet är stabilitet i myntens och varornas värde.

Ty hafwe Wij för dhetta allaredo, med wår Elskelige Rijkz Rådh, i noga betänckiande taget och öfwerlagd, huruledes dhenne förelöpande orichtigheet uthi Myntet, sampt ther aff herflytande Oordning och undersleeff bequemligast uthaff wågen stode til at skaffa;

Frågan har dryftats i riksrådet.

Och omsijder befunnet närmaste wägen och medlet dher til wara, at Sölfwer Myntet måtte slås sådant, nembl. medh hwilket Wij Wåre näst omliggiande Grannar som medh Sweriges Crono handla, uthi wärdet någorlunda lijka wara kunne: Effter som Wij förmodeligen dherigenom skulle kunna komma til at ståå, uthi een stadigh wissheet aff Myntet, och sammaledes een gång nå ett regulerat och wist Fundament, hwar effter alle Contracter, uthgiffter, Räntor och opbörder kunde blifwa rättade, föruthan dhe åthskillige andre nyttigheeter, hwilke Sölfwermyntet, jempte den stoore bequemligheeten för resande Mannen, medh sigh kan hafwa; giörandes Wij Oss och så dher iempte, så mycket mehra, een otwifwelachtig förhoppning om en önskelig framgång här uthinnan, som Wij nu mehra, uppå sådane medel och uthwägar komne äro, förmedelst hwilke, så mycket någon sin giörligit, och Rijketz tilstånd, dhet tillåtandes warder, Rijket medh Sölfwermynt lärer kunna blifwa providerat och försedd, så at dher på ingen brist och mangel skal wara.

För att nå målet krävs silvermynt med stabilt internationellt värde som ska ligga till grund för köpekontrakt, räntor och skatter. Ett sådant silvermynt skulle vara bekvämt att ha för handelsresande i främmande land.

Må riket förses med ett sådant silvermynt.

Och såsom Wij denne Wår gode intention allaredo näst förledne Åhr 1664, förmedelst wårt då uthgångne Placat fullan hafwe låtit publicera;

Redan för ett år sedan fanns en sådan intention, uttryck i plakatet från 1664.

Men aff wisse skiähl och orsaker executionen aff samma Placat, hijt in til opskutet och hwila låtet:

Men av olika orsaker kom aldrig nämnda plakat i verkställighet.

Altså hafwe Wij, i anseende at dhe dageligen tiltagande orymlig- och olägenheeter, oundwijkeligen måste bootas, för een högh nödhtorfft, och helsosambligen erachtat, bemelte Wårt förre Placat at frambtaga, och dhet reiterera och å nyå stadfästa, lämpandes dhet til närwarande tijdh och Commerciernes lopp, medh hoos fogad alfwarligh befallning, til wåre trogne Undersåtare, jämwäl och alle andre, som Oss medh hörsambheet äro tilbundne, at the thet obrossligen hålla och effterkomma, aldeles som dhet uthi effterfölliande Puncter, uthtryckeligen förmält är.

Det alltmer prekära läget måste ofördröjligen tas om hand.

Låt oss därför ånyo draga fram förra årets plakat och sätta det i verkställighet.                                  1.

Ingen ehoo dhen och är, skal understå och fördrista sigh, här effter at sluta och författa, någon Handel och Contract, dhet ware sigh medh Wexler, Obligation eller annan Kiöpenskap, aff hwad Nampn dhet och wara må, på annat Mynt än Dukater, Rijkzdahler och Wårt eget Swenskt Sölfwermynt; eller någon Dukat, Rijkzdahler och annat Sölfwermynt, högre uthgifwa eller emoottaga, än dhet här blifwer förklarat;


All köpenskap ska endast grunda sig på:
  - Dukater
  - Riksdaler
  - Svenskt silvermynt

Dukater, Riksdaler och annat silvermynt får inte åsättas högre värde än det nominella värdet.

Gör någon här emot, och warder dher til nu eller framdeeles öfwerwunnen, så skal dhen samma, icke allenast dhen Summan, hwar öfwer accorderat är förbrutet; Uthan och så dherjempte, fyra gångor så mycket til Oss och Cronan, förwerckat hafwa, hwar aff dhen, som saken angifwer och bewijser, fast wore det enthera Parten af Contrahenterne, halfparten skal niuta.

Den som bryter mot detta får böta fem gånger det belopp som kontrakterats. Den person som gjort överträdelsen känd får i belöning en summa motsvarande halva det belopp som kontrakterats.                                  2.

Och på dhet allment witterligit må wara, huru ofwanbemelte Mynte-Sorter, emoot hwar andra skole giella, så och huru högt dhe gifwas och tagas måste; Så skal een rätt och wichtigh Dukat, lösas och anammas för Etthundrade Öhre Sölfwermynt, En Rijkzdahler, dhen effter Rijkzens Scrot och Korn, så och wår Mynte-Ordning, rätt och wichtigh är, för Femtye twå Öhre Sölfwermynt; Men een Korss-Dahler, och dhess wederlijke uthi werdet, för Femtyo Öhre Sölfwermynt, och en Swensk Sölfwerdahler, för Trettyo två Öhre, een halff Sölfwerdahler, för Sextan Öhre och en Marck, för Otta Öhre Sölfwermynt.
En dukat = 100 öre silvermynt
En riksdaler = 52 öre silvermynt
En kors-daler = 50 öre silvermynt (vad är en korsdaler?)
En svensk silverdaler (plåtmynt) = 32 öre silvermynt
En halv [svensk] silverdaler (plåtmynt) = 16 öre silvermynt
En mark = 8 öre silvermynt                                  3.

Alle Wåre Förfäders, så wäl som uthi Wåre högt ährade Elskelige käre Fru Moders Drottning Christinae, och Wår högst Sahl. Herr Faders Glormyrdigst i åminnelse, Regementz tijder, och Wårt slagne Sölfwermynt, dhet ware sigh i Rijkzdahler, Marckstycken eller annan sort, skole jempte hwar annan, och uthi lijka Valor gängse wara;

Och såsom Wij enkannerligen förspörie, at een och annan Swårigheet giör, dhe gamble Sölfwer Runstycken, så högt som Wåre at emoottaga; Altså wele Wij dher om, således här medh hafwa stadgat, at dhe här effter, lijka medh Wåre Sölfwer Öhren, allestädes skole giella, och opburne warda.

De gamla ”Silverrunstyckena” ska gälla för 1 silveröre.

Kommentar: Silverrunstycken var ett annat namn för ettöringarna i silver från äldre tid.                                  4.

Wore och någon, som uthaff een eller annan händelse, hade fremmande eller obekant Mynt, eller elliest Guld och Silfwer hand emellan, och icke kunde dhet i Kiöpenskap, eller andre tilfällen uthgifwa och quitt warda, så kan dhen samme dhet, på Wårt Mynt låta inlefwerera, hwadan han då hafwer gott och gängse Mynt, igen at undfå och bekomma, effter som hans lefwerering, hafwer warit godh funnen, och pröfwat i Scrot och Korn.[silver-] Mynt från främmande land kan hos Myntverket växlas in till svenska mynt efter det att silverhalten kontrollerats och befunnits hålla måttet.                                  5.

Men på dhet och så något Mynt wara måtte, medh hwilket så Kiöparen som Sälliaren, uthi smått måtte kunna åthskillias, jemwäl och Wåre Undersåtare, serdeles dhen menige Allmogen, som widh dhe Små Tuller något betala måste, för feel oppå smått Mynt, icke må twingas, mehra än honom medh rätta böör, och han skyldigh är at uthgifwa; Hwarföre hafwe Wij för gott funnet, smått Mynt uthi Koppar, åhrligen at låta slå;För att tillgodose behovet av mynt i låga valörer att användas för t.ex. att betala tull, beslutas att små kopparmynt ska produceras årligen framöver.

Jämwäl och ehuruwäl Wij hade tänckt, at kunna blifwa dher widh, at effter förre Förordningen femb Halfförar, uppå ett Sölfwer-Rundstycke skulle gå, lijkwäl befinandes, huruledes Kopparmyntet sigh, såsom sielff uthi ett wist prijss, satt hafwer i dhet dagelige Lefwernet, hwar effter och så alle Landzwahror, Tienste-Dagzwärcken och Arbete, så wäl som Kiöpmanne-Wahror och Godz ähro werderade, och at sådant, icke uthan någon Confusion, synnes kunna ryckas och ändras;

Vid den föregående föordningen fastställdes att 5 st kopparmynt 1/2 öre KM skulle motsvara 1 öre i silver. Detta skall även gälla framledes.

Ty hafwe Wij om ofwanbemelte små Koppar-Myntet, således här medh welat stadga, at Sex stycken dher aff, som för detta halfören äro kallade, skole emoot ett Silfwer-Rundstycke, gå och gängse wara.

För det nya lilla kopparmyntet som berörts tidigare, ska följande gälla: Sex stycken sådana ska motsvara ett öre i silver.

(Det som avses är 1/6 öre SM vilket motsvarade 1/2 öre KM.)

Hwar hoos detta i ach skal tagas, at såsom dhetta små Myntet, allenast til Skillie-Mynt ärnadt är; Altså dher medh ingen stor Gieldpost, och icke öfwer Tyo oppå hundrade, må eller skal betahlas, widh högt straff til görandes, för den som här emoot bewijses at hafwa brutet.

Detta lilla mynt är avsett som skiljemynt, vilket innebär att det inte ska användas till att betala stora summor. Max tio procent av summan får utgöras av dessa skiljemynt.                                  6.

Emedan Wij och så i nådigh Consideration hafwe tagit, at uthi Wårt Rijke hoos åthskillige aff wåre trogne Undersåtare, een godh antahl aff dhet grofwa Kopparmyntet, såsom Kopparplåtar, och twå Öhre sampt Rundstycken, i förrådh finnes; jämwäl och, at ingen ringa förwirring och förlust, dher på skulle willia föllia, om een eller annan, hwilken til efwentyrs en godh dehl aff sin egendomb i sådant slagz Mynt kunde hafwa anlagdt, dhet samma icke skulle kunna, sigh til godo nyttia och bruka;Det har framkommit att befolkningen hemma i sina gömmor har kopparmynt i högre valörer såsom plåtmynt, två-öresmynt (2 öre KM) samt rundstycken (1 öre KM). Ingen förlust ska uppstå för dem som sätta dessa mynt i cirkulation.

Ty effterlåte och tilstädie Wij här medh, at så länge sådant slagz grofft Koppar-Mynt, ännu i Rijket finnes, dher medh lijka som för dhetta, Gield må betalas och Contracter fullgöras;

Kopparmynt i högre valörer må användas som betalningsmedel.

Wälförståendes, at tree Öhre ther aff, gelle ett Hwitrundstycke: gifwandes Wij dher hoos, hwar och een tilstånd sådant Mynt, såsom annan Koppar at uthskeppa; doch at dhen Rättigheet, Oss dher aff wedherböhr, på sådant sätt erläggies, at för alt Kopparmynt som är slaget och myntat in til Åhr 1661 exclusive, betales Tull aff ett Skeppund, heller Etthundradhe och Ottatyo siu Dahler Kopparmynt, siuttån Dahler SölfwerMynt; Och ifrån Åhr 1661 inclusive til Åhr 1665. Aff ett Skeppund, eller Tuhundrade Tiugu femb Dahler Kopparmynt, Femb Dahler SölfwerMynt.Tre öre KM = 1 öre SM

Kopparmynt får exporteras om tull erläggs. För ett skeppund kopparmynt slagna t. o. m. år 1660 vilket motsvarar 187 Daler Kopparmynt, ska tull erläggas med 17 Daler Silvermynt.

För ett skeppund kopparmynt slagna under åren 1661 – 1665 vilket motsvarar 225 Daler Kopparmynt, ska tull erläggas med fem Daler Silvermynt                                  7.

Och såsom Wij nu, alfwarligen wele hafwa förbudet någon Contract sedan dhen förste Januarij nästkommande Åhr 1666, på Kopparmynt at accordera och författa; förklarandes Wij här medh alle sådane Contracter, ehwad nampn dhe och hafwa kunne, i sigh sielfwe för null och aff intet wärde, och at dhen som sigh dher til hafwer förbundet, icke skal wara obligerat dhet at fulgöra:

Att spekulera i kopparmynt är förbjudet från och med 1 jan 1666.

Om det är någon som tecknat avtal om leverans av kopparmynt, är avtalet ogiltigt och behöver inte fullgöras.

Altså och på dhet dher emoot dhe Contracter, som för dhetta Wårt Placat uppå Kopparmynt äro stälte och rättade, icke til någon twist och oredo Orsak gifwa måtte; Ty skal medh sådane Contracters, Obligationers och Räkningars fulgörande, sålunda förhållas, at Tree Dahler Kopparmynt, medh een Dahler Sölfwermynt betales och contenteras.

Tre Daler Kopparmynt = en Daler Silvermynt                                  8.

Och på dhet Wåre Undersåtare, enkannerligen Borgerskapet, som medh Handelen omgåås, icke måge för tullen skuld beswäras medh inwexlingen, aff Rijkzdaler in specie, hwar igenom Rijkzdalern skulle kunna twingas, at stijga och sigh stägra öfwer sitt rätta prijss, och här ofwan til exprimerat Valor och wärde, medh ingen ringa dher aff flytande förwirring och oredo;

Ty wele Wij här medh effterlåta och fridt gifwa, så Inkom Uthtullen, antingen medh Rijkzdaler eller annat Wårt Sölfermynt i grofwe eller finerre sorter, at erläggia och betala, effter här ofwan til specificerade Valor och wärde.                                  9.

Dhetta hafwe Wij, som förskrifwit står beslutet och stadgat, och wele at aff Wåre Tienare, Opbördz- och Embetzmän, så och aff Wåre gode Män aff Rijdderskapet och Adelen, sampt dheras Tienare och Opbördzmän, i lijka måtto aff andre Wåre Undersåtare i gemeen och i synnerheet, achtas och observeras skal, så at hwarken Wij och Cronan, eller någon annan i opbörd eller uthgifft, kommer til kort och på skada;

Och såsom nu Rijkzdahlern är satt och valverat effter dhess Marckgång, och Wårt gode Swenske Sölfwer Mynt, på hwilke Wåre, och alle andras Inkomster sigh grunda, och äre dher effter satte; Ty wele Wij och, at alle contracter, arender, och annat slykt, dher effter fattas och reduceras; Alle Wåre Opbörder dher effterättas;

Hwad som i Rijkzdaler blifwer betalt, räcknas effter föreskreffne werdering, uthi then andre Punchten, och hwad som med anat Sölfwermynt blifwer betalt, räcknas såsom i lijka motto ofwan tilsagt är, och thet är slaget före.

Och på thet, at dhenne wår åhoga, Wij således bäre för Wårt Rijke, och alle dhes trogne Inbyggiares wälstånd, må allom genast blifwa kunnogh, Och hwar och een sådan i tijdh sigh dher effter kunna rätta, undwijkandes all oförmodeligh skada; Ty wele Wij dhenne Wår Förordningh och Placat, skal aff Wåre Landzhöffdingar å Landet, så och å Rådstugurne i Städerne, uthan försummelse och allestädes, blifwa publicerat och förkunnat;

Och sedan dhen förste Januarij, nästkommande Åhr 1666 ställas i execution, öfwer heela Rijket; Hwarföre Wij och så, här medh alfwarligen och strängeligen, alle wåre Embetes män och Tienare högre och lägre, serdeles Wår Rijkz-Skattmästare, Öfwer-Ståthållare, General-Gouverneurer, Gouverneurer, Landzhöffdingar, Fougdar, Befallningzmän, Tullförwaltare, Myntmästare, Borgmästare och Rådhmän i Städerne, så och alle andre å Landet och i Städerne, som anten äre under Oss och Cronan besuttne, och Oss medh hörsamheet tilbundne, eller och här wistas och drifwa dheras Handel och Nähring, at dhesse rätta sigh här effter, widh Straff til görandes, och dhe andre taga noga wahra uppå, och dhet uthan försummelse excutera, så kärt hwar om och enom är, Wår Hembd och Wrede, at undwijka.

Enkannerligen wele Wij och så alle Mecklare, här medh högligen hafwa förbudet, någon Wäxel eller annan Handel och Contract, aff hwad Art och Natur dhen och wara kan, på annat mynt, eller och så Myntes höghre Valor och prijss, än ofwanbemelt är att sluta; Effter som och dher någon af Mäklarne dher emoot gör, och dher med blifwer beslagen, och öfwertygader; Då icke allenast fyra gångor så mycket som then contraherade Summan sigh belöper, til bööte skal uthgifwa, uthan och så dher ofwan oppå, uthur Rijket och dhes underliggiande Provincier, til ewige Dagar, förwijster warda.

Så skole och Fiscalerne, här medh alfwarligen wara anbefalte, nogha at inquirera och undersökia, om någon sigh understår, emoot dhetta wårt Placat på något sätt att handla;

Widh oundwijkeligit högt Straff til görandes, om någon beslås, sitt Ämbetes Plicht här uthinnan, at hafwa negligerat och försumat; Såsom däremoot dhen, hwilken tijdigt angifwer, hwad emot dhenna wår hälsosame Förordning, uthaff en eller annan, förbrytes, dhen Rättigheet skal hafwa til at åthniuta, hwarom uthi then första Punct, här ofwan til förmähle är.

Till yttermehra wisso, hafwe Wij osv.

Hedewig Eleonora

LS

HEDEWIG   obs stavningen
Namnen på dem som undertecknade dokumentet

År 1665 var Karl XI endast tio år och landet styrdes av en förmyndarregering. Det var änkedrottningen Hedvig Eleonora som styrde landet med hjälp av ett riksråd. Följande personer undertecknade dokumentet:

Hedvig Eleonora
Per Brahe, greve, riksdrots
Lorens von der Linde som ersättare för riksmarsken Carl Gustaf Wrangel
Gustav Otto Stenbock, riksamiral
Magnus Gabriel De la Gardie, rikskansler
Gustav Bonde, riksskattmästare

         


Sonesgården den 30 oktober 2012

Lennart Castenhag

Dokumenthistorik

2012-10-30 Publicering på Sonesgårdens hemsida för första gången