.

Gamla prylar

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Skapad 2012-09-09

.

Skålvikter från 1725

   

Sedan urminnes tider hade den svenska allmogen använt vågar av typen besman och pyndare i dagligvaruhandeln. Men i samband med standardiseringen av mått och vikt 1665 beslöt kungen att dessa skulle avskaffas. Balansvågar skulle användas istället - och krönta vikter.

Så här står det i den kungliga förordningen från 1665

Alle Pyndare och Besman, så i Städerne som på Landz-bygden, skole affskaffas, och fördriste sigh ingen, effter denne Dagh, denne Wigts-Sort, antingen i kiöp och sahlu, eller elliest annars, än til sitt eget huusbehof at bruka, effter som ock Pyndare och Bessmare-Wigten allaredo förmedelst 1638 Rijkzdagz Besluth, såsom otienligh, är affskaffadh och förbudin, uthan skal i samma ställe, här effter wara Faat- och Skåhl-Wigter, medh tilhörige justerade och krönte Lödiger aff een Ottondeels, een Fierdedeels, Ett halfft och heelt Skålpundh.

På nedanstående bilder visas en viktsats från 1725 med skålvikterna 1, 2, 4, 8 och 16 lod. På locket finns stämplar som garanterar viktsatsens tillförlitlighet.


Observera kompletteringen med bly i botten på den minsta viktskålen.

       


I botten på varje skålvikt är vikten i lod instämplad.


Vågmärket visar att viktsatsen är tillverkad i Nürnberg, möjligen av en mästare som efterträddes av Johan Caspar Wild i slutet av 1700-talet.

       


Stämplar som visar att viktsatsen justerats 1725 av signaturen ER, dvs riksinspektor Erik Rising i Stockholm.


Det är något som inte stämmer!

Erik Rising utnämndes till riksinspektor den 11 april 1722 men han avled redan i oktober 1724. Hur kan viktsatsen vara justerad av honom 1725? Att det är Erik Risings signatur råder inget tvivel om.

I Svensk mått- mål- och vikthistoria av Bruzelli och Carlestam finns Risings signatur avbildad. Att det är samma snirkliga ER på viktsatsen som i boken syns tydligt. Hur hänger det ihop? Har någon lånat Risings signaturstämpel? Rising dog ju mycket tvärt och vi vet att många viktsatser skulle justeras och skickas ut i riket - det var svårt att hinna med detta för en person.

Rising efterträddes av Johan Holm som utnämndes den 9 juni 1725. Han innehade tjänsten till sin död 1736. Var det Holm som lånade Risings signaturstämpel i väntan på att den egna stämpeln skulle bli färdig?

               


        Källa: Bruzelli & Carlestam

Hur noggrann är viktsatsen? Med hjälp av moderna digitala vågar med hög precision gjorde jag en serie tester.

    Uppmätt  
(gram)
  Rätt vikt  
(gram)
  Avvikelse  
(gram)
  Avvikelse  
(procent)
    1 lod   12,610 13,284 - 0,674 - 5,07
    2 lod   26,545 26,567 - 0,022 - 0,08
    4 lod   53,050 53,135 - 0,085 - 0,16
    8 lod   106,50 106,269 + 0,231 + 0,22
  16 lod   211,85 212,538 - 0,688 - 0,32

Vikterna 2-16 lod håller bättre noggrannhet än en halv procent, men vikten 1 lod håller 5% för låg vikt. Tillverkaren upptäckte att 1-lodskålen var för lätt och han lödde därför på lite bly på undersidan, men med tiden har en del nötts bort så att den åter är för lätt.

Den test som här har gjorts visar att viktsatsen har avsevärt bättre noggrannhet än flertalet av de besman jag har undersökt. Man kan förstå att kungen ville förmå allmogen att börja använda balansvågar istället för pyndare och besman. I vilket utsträckning befolkningen följde kungens vilja är svårt att veta, men idag finns i alla fall ett stort antal besman bevarade. Äldre krönta viktsatser är däremot inte alls lika lätta att hitta i hemmen eller hos antikvitetshandlare.Sonesgården 9 september 2012

Lennart CastenhagDokumenthistorik

2012-09-09   En första utgåva.