.

Kultur- o idehistoria

Uppdaterad 2012-07-09

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

Gustav Vasas brev till
  biskop Henrik i Västerås 1551

I brevet uppmanas biskopen att vidtaga nödvändiga åtgärden mot de människor (kvinnor) i Västerdalarna som ägna sig åt trolldom, samt ställa dem inför rätta hos kungen.

Wäsby den 30 januari 1551

Wår synnerlig gunst tilförende. Wij skicke edher her inneluckt tilhonde, Käre Biscop Henrick, ett öpet breff, som wij wåre Lendzmend haffve latijdt tilskriffwe, anlangendes then troldom ther brukes, udj westre Dalerne, Förhoppendis at samme Lendzmen sig ther effter rätte skole, Och är wår begären atth j wele handle med them som then troldom bruke pläge, effter som saken kräffwer, Och må j haffwe thett selskap hijt uth medh eder til oss, atth wij måtte fåå höre, hwadt the före udi sin skiöld. Gud eder befalendis etc.


Om källmaterialet

Texten är nr 626 i Diplomatarium Dalekarlicum, andra delen från 1844.

Följande förändring har gjorts av mig: där "v" står först i ett ord har det ersatts med ett "u". I texten förekommer omväxlande "Truldom" och "Troldom". Jag har konsekvent skrivit "Troldom".

Texten i Diplomatarium Dalekarlicum grundar sig på innehållet i Adlersparres Historiska Samlingar, del 4, Stockholm 1812, sidan 2.

*   *   *Gustav Vasas brev till
länsmännen i Västerdalarna 1551

I brevet uppmanas länsmännen i Västerdalarna att vidtaga nödvändiga åtgärden för att fånga in de människor (kvinnor) som ägna sig åt trolldom, samt sända dem till biskop Henrik i Västerås.

Wäsby den 30 januari 1551

Wij Gustaff etc. Giffwe edher trogne Undersåther wåre Ländzmen udi Westredalerne tilkänne, atth wij haffwe förnummett, thett udj eders Landzende, äre någre Trollqwinner, som medh alle hande widskeppelsse gå um medh, ther egenom the myckedt ondt åstadh komme, Dragendis then enfallelige almoge medt theris troldom bådhe ifrå Gudh och alth thett Christeligitt ähr.

Szå twijler oss inthedt, atth j wäll aff edher predichanter förnummit haffwe, hwadt skade och förderff utåff troldom, (hwillkett icke annet ähr än ett uppenbartt affguderij) komme pläger, sså atth Gudh alzmechtigh straffer sådanth både her opå Jordenne och sedan till ewigh tijdh. Hwarföre trogne Undersåter råde och förmane wij edher, att j icke sådane otilbörligheett ebland edher lijde skole, Uthan hwar j wette någen man eller Qwinne, som Troldom eller signelsse bruke pläge, Dhå skole j sådane selskap antaste och them wälförwaredhe till wår tro man Biskop Henrick komme lathe, och hwadt han medt them handlendis warder, thett skole j hielpe till wed macht holle och ingelunde emottstå. Therwtinnen skeer thett oss behageligit är. Datum etc.


Om källmaterialet

Texten är nr 627 i Diplomatarium Dalekarlicum, andra delen från 1844.

Följande förändring har gjorts av mig: där "v" står först i ett ord har det ersatts med ett "u". "Truldom" har av mig skrivits "Troldom". Texten uppdelats i stycken för att den lättare ska gå att ta till sig. Ursprungstexten var endast ett långt stycke.

Texten i Diplomatarium Dalekarlicum grundar sig på innehållet i Adlersparres Historiska Samlingar, del 4, sid 3.


Sonesgården den 9 juli 2012

Lennart Castenhag