.

Kultur- o idehistoria

Uppdaterad 2012-07-09

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

Gustav Vasas brev till
      kyrkoherden Sven i Malung

Gustav Vasa skriver till kyrkoherden Sven i Malung att de bönder i Lima och Malung som hittills givit ett öre för varje span av tionden, skulle framledes föra ett stavrum ved till västra Silfberget.

Stockholm den 28 Januari 1554

Wår gunst etc. Må i wette her Swenn, att menige mandz budh udi Malung och Lima Sochner, haffwe warit her hoss oss, och ödmiukeligen begäret wette, huru wij wele haffuet besteltt um tiendenn j för:ne Sochner som udj thet 54 åår fallen är, Szå kunne wij lijde att the bliffwe wedh thet som wij themm medt wårtt breff udj höstes effterlatid haffwe. Men opå Ett annet åhr skole the icke löse same spannemål, för en öre spannen som the pläge göre, utan giffue oss för hwar spann Korn eller Rogh Ett Staffrenn wedh och köre same wedh fram till gruffuen wedh Wästre Sölffbergitt. Och wele wij her effter inge penninger haffwe aff them för Tijendhen utann altijd wedh etc.

The andre Sochner som pläge årlegen giffue Twå öre för spannen, skole och giffwe wedh för Tijendenn och icke penninger, och skole the lathe oss få nu strax j winther för hwar span Tw staffrenn wedh och till Westre Sölffbergz gruffuebredh framkören.

Thette i måge giffwe man tilkenne förhandlendes och medt them opå thet skickeligeste, att the sigh her emott icke beswärede lathe förnimme, Wij haffue och latid tilscriffue wår fogte Hans pederssonn, att han sampt rnedt eder, medt menige man her um handle skall etc.

(Till Hans Pedersson Samme meningh som till Her Swen i Malungh.)


Ett Stavrum motsvarade 3 x 3 x 3,5 alnar (ca 6,5 kubikmeter).

Om källmaterialet

Texten är nr 822 i Diplomatarium Dalekarlicum, tredje delen från 1846.

Följande förändring har gjorts av mig: där "v" står först i ett ord har det ersatts med ett "u". Textmassan har delats in i tre stycken.

Texten bygger på innehållet i Riks-Registraturen, Riksarkivet, Stockholm. 1554. f, 12. v.
Sonesgården den 9 juli 2012

Lennart Castenhag