.

Kultur- o idehistoria

Uppdaterad 2012-07-09

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

Hertig Eriks kvittobrev
      till fogden i Västerdalarna,
                Bengt Olsson

Ett kvittobrev från Hertig Erik till fogden i Västerdalarna Bengt Olsson, på undanhållet men återfunnet kyrksilver, som fogden överlämnat till hertigen.

Wij Erich mz Gudz Nåde Swerges Götes Wendes etc. ut wald Konung, Göre witterligit at wij uthi egenn perszonn haffue Anamett aff Kong:le Maj:ttz vår käre her faders tjänere och fougte uti vesterdalerne Benct Olszonn thetta effter schriffne Kyrkio sölffver som en tidt haffwer varitt undendoltt och borttkomedt somm är Tre lödige marker och halfft annatt lodt och nu igenn aff jordenn uptagitt bleff etc. huarföre giffue wij för:ne Benct Olszonn her med quitt och frij för ijtermere tiltall på för:de sölff:r Och tess till visso trycke wij wårtt Secrett her under och medh egenn hand underschriffuitt den 3 Martij Anno etc. 1556.


Om källmaterialet

Texten är nr 840 i Diplomatarium Dalekarlicum, tredje delen från 1846.

Följande förändring har gjorts av mig: där "v" står först i ett ord har det ersatts med ett "u".

Texten i Dipl.Dal. är hämtad från en kopia införd på sid 104 i en Landsbok med titeln ”Westmanland 1556, nr 7” vilken i förvaras i kungl. Kammarkollegiets arkiv.
Sonesgården den 9 juli 2012

Lennart Castenhag