.

Kultur- o idehistoria

Uppdaterad 2012-07-09

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

Kvittobrev från fogden
      i Westre Sölffberget till
            fogden i Västerdalarna.

Kvittobrev från fogden Thomas Jonsson i Westra Silffberget till fogden i Västerdalarna Bengt Olsson avseende leverans av ved och kol.

Bekennes iag Tomos Jönszon fougte på Westre Szölffberggitt mig opburitt hafflue aff Benct Olszonn fougde i wester dalanna och Jernnbergzlagen till bergzbrugningh Skattegrvffuo wedh 146 staffrum, Marckegelz grvffuo wedh 207 staffrum, Tiende grvffuo wedh 1041 staffrum, Hielpe grvffuo wedh 131 staffrum, för sin hielpe kohl grvffuo wedh 137 staffrum, Summa grvffue wedh 1662 staffrum, Roste wedh 118 staffrum, Skatte kohll 662 stiger, Hestelöpz kohll 209 stiger, Hielpe kohll 156 stiger, Gerdekohll 124 stiger, kiöpmans öres kholl 6 stiger, Sacköres kohll 6 ½ stiger Summa kohll 1163 ½ stiger, Tesz til visze under mitt Szignett dat.
Westre Szölffberggitt then 31 decembris Anno etc. 1556.


1 stavrum motsvarade 3x3x3½ aln, dvs ungefär 6,5 kubikmeter.
1 stig motsvarade ungefär 4 kubikmeter.

Om källmaterialet

Texten är nr 845 i Diplomatarium Dalekarlicum, tredje delen från 1846.
Följande förändring har gjorts av mig: där "v" står först i ett ord har det ersatts med ett "u".
Texten i Dipl. Dal. är hämtad från en kopia av en Landsbok från 1556.
Sonesgården den 9 juli 2012

Lennart Castenhag