.

Kultur- o idehistoria

Uppdaterad 2012-07-09

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

Kvittobrev från fogden
      i Westre Sölffberget till
            fogden i Västerdalarna.

Kvittobrev från fogden Thomas Jonsson i Westra Silffberget till fogden i Västerdalarna Bengt Olsson avseende leverans av spannmål och annat.

Bekennes iag tomas Jönszon fougthe oppa wester Szölffberget mig haffue quitterett Kongl. Maj:ttz beffalningsman öffuer wester Dalanar och jernbergzlagenn Förstandig Benct Olszonn wppåå någre partzeler som hann till för:ne Szölffberge Leffuererett haffuer, Som är Rog 3 ½ pund, Maltt 9 pund 3 ½ spenn 2 ½ faatt, Kornn ½ spenn, flesk 12 pund 3 marker, Smör 7 pund 12 ½ marker, Ströming 2 tunnor, Skatte osmundz jernn fem faatt 1 hundrett 4 pund 4 marker, Sacköres jernn 2 faatt 4 hundratt 4 pund Summa jernn 8 faatt 1 hundrett 3 pund 4 marker, Botne heller aff Tacke jerna 1 st wog 1 skippund 6 pund 13 marker, Årliga dagzwercke 178. Hielppe dagzwerke 1736 ½ Summa 1914 ½, Neffuer tolff Tusend 3 hundrett 8 st. Timber 335 st Sågestockar 139 st. Tiero […]
Tesz till wisze under mitt Szignett, dat. Wester Szölffbergett thenn 14 Septembris. Anno etc. 1557.


Mått och vikt från Gustav Vasas tid är inte lätt att förstå sig på. I texten står att följande har levererats:

Råg 3½ pund 3½ Lispund?
Malt 9 pund, 3½ spann, 2½ fat   ? Blandat vikt och volym?  
Korn ½ spann ½ span = kvarts tunna?   ca 37 liter?
Fläsk 12 pund 3 mark 12 Lispund 3 mark?
Smör 7 pund 12½ mark 7 Lispund 12½ mark?

1 Lispund = 20 mark?   1 mark = 210 g?

Strömming   2 tunnor 1 tunna = 125 liter?


Osmundjärn 5 fat + 104 pund + 4 mark
Sacköresjärn 2 fat + 404 pund

Summa järn - 8 fat 103 pund 4 mark - av summeringen framgår att ett fat = 405 pund (!)

Näver 12.308 st
Timmer 335 st sågstockar
Tjär[tunnor]   139 st


Om källmaterialet

Texten är nr 852 i Diplomatarium Dalekarlicum, tredje delen från 1846.
Följande förändring har gjorts av mig: där "v" står först i ett ord har det ersatts med ett "u".
Texten i Dipl.Dal. är hämtad från en kopia av en Landsbok.
Sonesgården den 9 juli 2012

Lennart Castenhag