.

Kultur- o idehistoria

Uppdaterad 2015-07-21

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

Ett pergamentbrev
            daterat 17 nov 1414

Den 23 juni 1923 publicerade Helmer Lagergren en artikel i Svenska Dagbladet med anledning av att man funnit ett pergamentbrev i original i Grycksbo pappersbruks arkiv. Brevet hade tidigare endast varit känt i avskrifter.

Artikeln i Svenska Dagbladet innehöll endast originaltexten i tolkning av Lagergren. Här visas både originaltexten och den allmänt kända avskriften från ett senare datum i syfte att visa skillnaden i ”ortografin” för att använda Lagergrens vokabulär.
Ett vackert pergamentbrev. Tre av sigillen är fortfarande i behåll.                   Foto Svenska Dabladet 1923.Innehållet i pergamentbrevet är i korthet följande:

Häradshöfdingen Jösse Finsson fastställer köpet av en åker som kallas Digertäkten (i trakten av Sundborn). Köpare är Henrik Simbla och säljare är Olof Degersson och hans hustru Margit.        Jösse Finsson hade tidigare varit “höwitzman öfver Dala”, men ersattes av Jösse Eriksson vars hårdhänta metoder som fogde retade upp bönderna. De tågade till Västerås för att förmå kungen[1] att avsätta honom, men förgäves.

Jösse Eriksson började nu inse att hans situation hade blivit allvarlig och han flydde från Dalarna men infångades av allmogen. År 1436 dömdes han till döden vid tinget i Motala och halshöggs (se bilden till vänster).Originaltexten i tolkning av Helmer Lagergren jämförs här med den hittills kända avskriften såsom den publicerats i Diplomatarium Darlekarlicum. Jämförelsen visar tydligt att texten i Dipl.Darl. har ett modernare språkbruk.

Brevets innehåll

I fet stil originaltexten från 1414. Därunder den allmänt kända avskriften (från 1500-talet ?) som finns publicerad i Diplomatarium Darlekarlicum.

Allom them thztae breff se høre laeses helsar Jac Jøsse finzson haeretzhøfthinge ofuer Dala kaerlica mz Warom herrae kungiør Jac mz thesso mino opno breffue at areno epter gudz byrdh thusande firahundrathe oppo fiortanda løgher Daghin nest epter sancti martins dagh
Allom them thetta bref se eller höra läses, hälser jag Jösse Finsson häradshöfdinge öfwer Dala kiärliga med wårom Herre; kungiör jag med thesso mino öpne brefwe, at åreno effter gudz byrd Thusande Firahundrade uppå Fiortanda, Lögerdagin nest effter Sancti Martins dag,/tha thing hwltz mz almoghn aff koppergheno oppo falaena stooth skiaeliken man Oleff Degheson /hans hustru Marghit oc hennes nesta arfua a apinbaro satto thinge oplota oc fastathe skiellikom manne hinrich symbla ena tekt som heter Dyghza taekt liggende vestan aanajaemptae karlabor
tha Ting hölts med almogen af Kopparbergeno uppå Falänä, stod Skiäligan Man Olof Degersson, hans hustru Margit och hennes nästa arfwa a oppenbaro satte Tinge, opläto och fastade Skiäligom Manne Hinric Sijmbla ena Tächt, som heter Digra Tächten liggande Wästan åna, jämte Karlabor,mz alt thz ther til ligger eynkta vndan takit for et skijppund koper atta oc tywghe march peninger oc siex alna kumest klaethe
med alt thet ther til ligger, intet undantagit, för Ett Skieppund Koppar, Åtta och Tiugu Marker Penningar och Sex alnar Kumest Kläde:thztae fornempda koper peninga oc klaethe kendj for:de Oleff oc hans hust:o Marghet epter theras vilio til fulkomaligh noghe hafve opburit
Thetta fören:de Kiöp (o: Kopp:r), penningar och kläde, kiände förenämde Olof och hans hustru (sig) hafwa opburit;och ther mz stoteh the opo forscrefna thingo mz goth vilio oc theres nesta arfues raath oc samtykkio oc afhendethe them oc theres arfuom for:de taekt vnder forscrefna hinrich symbla oc hans arfuom till aewerdeligh egho
Och ther med stodo the uppå föreskrefne Ting med god wilja och theras arfwingars råd och samtyckio, och afhände them och theras arfwom för:de tächt föreskrefna Hinric Sijmbla och hans arfwom til ewärdelig ägo.epter thy thz skiaellicen opbuthit war oc laghlica laghstandit swa som landzlagh ytkraefuer och bewisar
Efter thy thet skiäliga opbudit war och lagliga lagståndet, såsom Landslag bekräfftar och utwisar:/ oc thesso tolff gothemen nempda jac them til fasta /benct diäkn heyne weslo/ hans jönss øtomas asgotss/ herman tan /jaeppe anderss/ hans grote /staffan i orkzeng øhaguen i korsgarth /ender benetss/ kaetilbiørn j noor och enbiørn michelson.
Och thesse Tolf gode (män) nämde jag them til Fasta, Bengt Diäken, Henric Weslo, Hans Jönsson, Thomas Algotsson, Herman Tann, Jäppe Andersson, Hans Grote, Staffan i Orkilsäng, Håkan i Korsgården, Anders Bengtsson, Kätilbiörn i Noor och Enbiörn Michelsson.Til thes mera visso oc høghra forwaringh tha henger jach mit jncigla mz welborna maenz Jncigla swa som aer Jøns ericsons høwitzmanz ofuer Dala /herra gredichis kirkio herra oppo koperbergheno/ karil storkiorss vnderlaghmanz oc benetz wan kamen berghxmestara vppo for:ne berghe for thesso breffue, Gifuit oc scrifuit aar /dagh och stath swa som aer sagt.
Till thess mera wisso och högre förwaring, tå hänger jag mit Insegel med Wällborna mans Jnsigle, som är Jöns Ericksons Höfwitzmans öfwer Dala, Herr Gredikas Kyrkioherras uppå Kopparbergeno, Carl Sterkiörsson under Lagmans, och Bernd van Kamen Bergmästares uppå fören:de Berge för thesso brefwe. Gifwit och skrifwit åhr, dag och stad som förr är sagdt.Sonesgården den 21 juli 2015

Lennart Castenhag


Fotnoter
[1]   Torde ha varit Erik av Pommern. Han var Kalmarunionens kung 1382 - 1459.


Dokumenthistorik
2015-07-21 Kompletteret med fotnot som kommenterar vem som var kung 1414.
2012-07-09   Dokumentet skapat.