Denar, mitten 900-talet - början 1000-talet, Köln
14,9 x 14,9 mm   1,775 g   (id 2659)

Tyska kungar och ärkebiskopar lät slå mynt i Köln enligt följande:
Kung Otto I (936-973) 
Ärkebiskop Bruno I (953-965)
Kung Otto II (973-983)
Kung Otto III (983-1002)
Kung Henrik II (1002-1024)
Anonyma ärkebiskopar under 1000-talet

Den otydliga präglingen på åtsidan gör det vanskligt att med säkerhet fastställa vem som låtit prägla myntet, men utformningen av coloniadiagrammet för tankarna till någon av kungarna Otto.


Åts.omskr.: går ej att läsa.

    Frs.text: S / COLONIA / A
Sancta Colonia Agrippina (= Köln)

Bildmotiv: Ett kors inom en pärlring.
Endast korset och fragment
av pärlringen syns.
Bildmotiv: Ett s.k. ColoniamonogramStaden Köln - en viktig medeltida myntort


Byst av Agrippina.
Foto: Nationalmuseet
i  Warszawa

           

Köln uppfördes år 50 av romarna på platsen för den keltiska bosättningen Oppidum Ubiorum[1] vid Rhen. Staden fick namnet Colonia Agrippina efter den romerske kejsaren Claudius sista gemål Agrippina[2].

Köln var, på grund av att staden låg vid en segelbar flod, en viktig handelsstad under medeltiden och biskoparna residerade i Köln från tidigt 300-tal. Frankerna erövrade Köln år 455 och från slutet av 700-talet blev Köln den frankiska ärkebiskopens residensstad[3].

Bruno I föddes år 925 och han var verksam som ärkebiskop i Köln under åren 953-965. Under hans tid uppfördes åtskilliga kloster i staden. Bruno I var samtida med kung Otto I, och han var en av de första av Kölns ärkebiskopar som skaffade sig mynträtt. Både ärkebiskopar och kungar slog således mynt i Köln.

Köln var under åren 800-920 en viktig myntort i det frankiska väldet. Silverbrytningen i mellersta Tyskland nådde sin topp omkring år 1025 och började minska efter å 1040. (Svensson sid 32-35)

Mynt från Köln spreds norrut mot Skandinavien och är tämligen vanligt förekommande i svenska vikingagravar. De tyska mynten användes i Norden i en "viktekonomi", dvs myntets värde bestämdes av dess silvervikt. På det mynt som här presenteras syns åtskilliga testmärken (hackmärken) som har uppstått då en mottagare av myntet har undersökt silverhalten. Myntet har således använts som betalningsmedel, kanske av vikingar, för 1000 år sedan.

Att vi hade viktekonomi i Norden i mitten av 900-talet och i början av 1000-talet är intressant. Det pågick ju en omfattande myntning i Sigtuna under åren 995-1030, men viktekonomin sattes inte ur spel.

Under vikingatiden importerades till Norden stora mängder silvermynt från Europa. Antalet tyska mynt som har hittats inom Sveriges nuvarande gränser har uppskattats till 98.000 st. Den vanligaste präglingsorten för dessa importerade tyska mynt är Goslar och Köln (Malmer sid 15).


En närmare granskning av myntet

Det mynt som här presenteras har utmärkt kvalitet (konserveringsgrad), dvs det har ringa slitage och ingen korrosion. Myntet har en vikt av 1,77 g vilket överensstämmer med Karl den stores myntreform från 793/94 avseende silverdenarer. Myntet har präglats på ovanligt tjockt myntämne och diametern har reducerats vilket fått konsekvenser för präglingen, särskilt på åtsidan som har ett kors inom en pärlring (av pärlringen syns inte mycket) och omskriften går inte att läsa.

Den kraftigt snedcentrerade frånsidan har orsakat att inte hela coloniamonogrammet kommit med. Ett försök till rekonstruktion har gjorts enligt bilden ovan med ledning av vad som är känt om myntet i referenshandböcker. Det rekonstruerade myntets konturer har givits diametern 18 mm för att det ska bli bättre överensstämmelse mellan den rekonstruerade och den aktuella texten. Diametern 18 mm var inte ovanlig på kölndenarerna.

Åtskilliga hack finns på myntets rand. Dessa hack har sannolikt uppstått när någon ville förvissa sig om att myntet inte innehåller en kärna av oädel metall. Sådana oegentligheter avslöjades normalt genom att man böjde myntet och hackade på den ås som på så vis hade bildats. Därefter böjde man tillbaka myntet igen. Det aktuella myntet var antagligen för tjockt för att låta sig böjas. En alternativ testmetod fick då tillgripas och man inriktade sig på myntets rand.
Fotnoter


[1] Betyder ordagrant Ubis stad. Ubi torde ha varit en keltisk hövding.

[2] Agrippina föddes i Oppidum Ubiorum år 15. Hon blev kejsar Claudius hustru år 49. Hon hade varit gift två gånger tidigare och i hennes andra äktenskap föddes Nero vilken adopterades av Claudius. Agrippina giftmördade Claudius år 54 för att jämna vägen till kejsarmakten för Nero. Hon dog själv år 59 (mördad, sannolikt på order av Nero).

[3] Frankerriket delades år 843 i tre delar och Köln hamnade då i den mellersta delen. Senare slogs Frankerrikets mellersta och östra del samman och Köln kom att ingå i det östra riket, i hertigdömet Nedre Lothringen. Om du vill se kartor som beskriver detta, klicka   << här >>


Litteratur


Svensson, Roger. Renovatio Monetae. Monografi SNF. Stockholm 2012

Hävernick, Walter. Die Münzen und Medaillen von Köln. Köln 1935 (nytryck 2013).

Dannenberg, Hermann. Die Deutschen Münzen der Sächsischen und Fränkischen Kaiserzeit. Berlin 1876 - 1905

Malmer, Brita. Den svenska mynthistorien – vikingatiden. Stockholm 2010.

Ruus, Lennart, Pengar och prelater. En studie av mynt präglade av Kölns ärkebiskopar under sen vikingatid. C-uppsats i arkeologi, Stockholms Universitet, HT 1993.

Frédéric Elfver. Kungen, mynten och folket. En studie av myntningen i det vikingatida Sigtuna och balansgången mellan vikt- och penningekonomi. Magisteruppsats i arkeologi vid Stockholms Universitet, Numismatiska forskningsgruppen, vårterminen 1998.

Sandström, Rolf. Romarna och deras mynt. 2013.Dokumenthistorik


2015-11-10   Små korrigeringar. Det går inte att tvärsäkert säga vem som låtit prägla myntet.
2015-11-01   Smärre kompletteringar av texten.
2015-10-30   Dokumentet skapat