Iberiska halvöns
    medeltidshistoria
        i sammandrag

Spanien har under århundradenas gång formats av greker, fenikier, romare, visigoter och muslimer. Blandningen av de många etniska elementen har format den spanska karaktären.

Efter det att muslimerna hade trängts tillbaka under högmedeltiden var det den visigotiska kulturen som återuppstod i form av ett antal självständiga kungariken. Vid medeltidens slut hade dessa reducerats till i huvudsak Spanien och Portugal.


Med början under 800-talet f.v.t. spred sig indoeuropeiska folkstammar ned över Iberiska halvön. Detta järnåldersfolk brukar man referera till som "kelter", och när det hade etablerat sig på Iberiska halvön kallar vi dem "keltiberer".

Med sina vapen av järn, sina hästar och vagnar, lade dessa människor under sig ursprungsbefolkningen. En liten spillra av ursprungs-befolkningen lyckades de dock aldrig betvinga, och de finns fortfarande kvar − det baskiska folket. Baskiskan är ett språk som inte är besläktat med något annat språk i världen.

På 700-talet f.v.t. etablerade fenikiska handelsmän kontakt med halvön genom att anlägga staden Gades (Cadiz). På 600-talet f.v.t. anlade grekerna kolonier utmed kusten, t.ex. Emporion (Ampurias) och de gav halvön namnet Iberia. På 500-talet f.v.t. utökade karthagerna sin närvaro på halvön, främst i Andalusien, och de fördrev inbyggare från Afrika.
Iberia var fenikernas namn på Pyreneiska halvön.
Hispania var romarnas namn på Pyreneiska halvön.
På 200-talet f.v.t. infogades Iberiska halvön i det Romerska riket under namnet Hispania. Romersk lag infördes generellt och för första gången kunde Iberiska halvön liknas vid ett enat rike. Flera av de romerska kejsarna hade sitt ursprung i Hispania.
Romano-celtic 200-100 f.v.t.
Klicka för större bild

Efter det att Västromerska riket kollapsat år 476 drev visigoterna in på Iberiska halvön. De etablerade det Visigotiska riket och Toledo blev deras huvudstad. Romersk lag fortsatte att gälla och kristendomen var den allmänna religionen.

På 700-talet kollapsade Visigotiska riket under trycket av muslimska (moriska) erövrare som skapade Emiratet Cordoba. Muslimerma lyckades dock inte lägga under sig hela den Iberiska halvön. I nordväst bet sig kungariket Asturien fast. Pamplona, väster om den Pyreneiska bergskedjan, lät sig inte heller erövras. Pamplona blev sedan grunden till kungariket Navarra.


Dirhem 796-822, Cordoba
Klicka för större bild
På 900-talet ökade trycket från den kristna befolkningen gentemot muslimerna som undan för undan trängdes söderut. På 1200-talet hade kungarikena Kastiljen, Aragonien, Katalonien, Portugal, Galicien, Leon och Navarra återerövrat mer än hälften av den Iberiska halvön. Dessa kungariken uppstod ur spillorna av det forna Visigotiska kungariket. Sinsemellan utvecklade de skillnader i språk och kultur.
Den muslimska delen av halvön övergick i Almohadernas rike med centrum i nuvarande Marocko på 1100-talet. Granada, som blev muslimernas sista fäste på Iberiska halvön, inkorporerades med Spanien år 1492.
Dirhem 1150-1238,
Almohaderna
Klicka för större bild

Det historiska skeendet kan åskådliggöras med kartor. Se här
Dokumenthistorik

2021-07-18   Korrigerat texten något med avseende på "kelternas" invandring till Iberiska halvön på 800-talet f.v.t.
2015-03-22   Kompletterat med ett romano-keltiskt mynt, id 2533
2015-02-28   En första version