Uppdaterad 2009-07-21

 

Kurbitsmåleriets     
uppkomst i Dalarna

 

 

Inledning

Dalmåleriets klassiska period infaller under åren 1770-1870 och det är under den perioden som exempelvis konstnärerna Winter Carl Hansson, Kers Erik Jönsson och Hjelt Per Persson verkar.

 


      Kopia av Hjelt Per Perssons ”Gammelkullkvarnen” från 1843.    
      Motivet återkom hos konstnären i åtminstone två varianter.                                                 Foto förf.

 

I början av 1770-talet var det missväxt och hungersnöd i Dalarna och på de små jordbruken hade man det svårt. Så här säger Maria Björkroth:

Landskapets befolkning ökade under hela 1700-talet. Missväxt ledde till upprepade nödår på 1730- och 1740-talen. Nödåren, som upprepades på 1770-talet, gjorde att folk i massor drog ut på herrarbete[i] och hela bygder var på väg att bli öde. En aning om katastrofens omfattning får man om man betänker att i t ex Äppelbo socken dog nästan femton procent av befolkningen 1772-1773.

Mot den bakgrunden utfärdade Gustav III en kungörelse 1773 i syfte att få ”menige man i Stora Kopparbergs hövdingadöme att vinnlägga sig om fler slags nyttiga näringar.” Kungörelsen var en direkt uppmaning till allmogen i Dalarna att utveckla olika slags slöjdhantverk som komplement till jord- och skogs­bruket. Detta är sannolikt anledningen till den specialisering på möbelmåleri (och möbelsnickeri) som skulle bli så typisk för denna landsända under 1700-talets senare del. Dekorationen av möbler utvidgades till dekoration av väggar och tak på större gårdar. Folkkonsten i Dalarna hade etablerat sig på allvar.

F.R. Arosenius säger så här om rättviksbönderna 1862:

Genom handaslöjder och arbetsutvandringar inflyta årligen ganska betydliga penningsummor till lefnadsbehofvens fyllande.


Inspiration till väggmålningarna hämtade man bland annat ur Figurbibeln som kommit i nytryck 1777. Här lades grunden till att överst på målningen beskriva vad motivet föreställer – ty så gjorde man i Figurbibeln. Inspiration hämtades även ur välkända lokala sägner (t ex Gammelkullkvarnen, och Ålderstrappan) och Arndts postilla. Byggnaderna i Falun gav inspiration till hur riktigt fina byggnader skulle se ut – ståtligare byggnader än dessa hade få av dalmålarna sett.

Under 1800-talets andra hälft kan man skönja en avmattning i bruket att pryda väggarna med dalmålningar. Orsaken var att de tryckta tapeterna hade kommit på mode.

 

Dalmåleriet – en kulturskatt att värna om

År 1870 ger E. L. Bosaeus ut en anspråkslös bildpublikation med namnet Tafvel Galleri från stugor i Dalom. Det är första gången dalmåleriet beskrivs i ord och bild och Bosaeus ger sedan ut ytterligare två sådana publikationer – den sista år 1905.


Albert Engströms omslagsbild till Bosaeus publikation från 1905.                                                   Foto förf.

 

Artur Hazelius, den kände museimannen, företog en resa genom Dalarna 1872. Han fängslades i så hög grad av de miljöer han träffade på att de gav honom impulser att skapa både Skansen och Nordiska museet i Stockholm. De dalmål-ningar han införskaffade till Nordiska museet kallade han ”dalkarlsmålningar”.

Det första skriftliga belägget för begreppet ”dalkarlsmålningar” har vi från 1817 då finnmarksforskaren Carl Axel Gottlund gör noteringar under sin färd genom Rättviks finnmark.

Bland museifolk kom man senare att kalla folkkonsten i Dalarna för ”dalmål-ningar”. Första gången ordet finns belagt i skrift är 1873 när folklivsforskaren N.G. Djurklou ger ut Unnarsboarnes seder och lif. Tjugo år senare sprids uttrycket till en bredare publik genom veckobladet Ny illustrerad tidning.

Som tidigare sagts är det mycket vanligt att en dalmålning ofta har en text upptill som beskriver vad målningen föreställer (i enlighet med Figurbibeln). Ett annat kännetecken är ”rosen”, dvs den fantasiblomma som ofta dominerar målningen. Idag kallar vi denna blomma för kurbits och vi lekmän kallar idag hela genren för ”kurbitsmåleri”.

Sigurd Erixon sammanfattade dalmåleriet på 1930-talet med orden:

Renässansens blomsterurnemotiv stiliserades, och gav den egentliga "dalstilen", vårt lands mest egenartade stilskapelse på det dekorativa området.


Djupare kunskaper om dalmåleriet får vi av Svante Svärdströms banbrytande arbete Dalmålningarna och deras förlagor från 1949. Där säger han angående rättviksmålarnas möbeldekoration:

…. en dekorationsstil där huvudmotivet består av den från renässansen nedärvda
blomsterurnan
….. med originellt utformade tulpanblad ("hummerklor") …..

…. Rättviksstilens definitiva genombrott genom en nu fullt genomförd stilisering,
vilket bland annat innebar att blomsterurnorna växte ut till en blom- och bladkaskad
som kärnmotiv, en fantastisk symbios av blomkalk och blomkruka …..


Det idag stora standardverket om dalmåleriet är Dalarnas museums ”foliant” från 2006 med titeln Dalmåleri. Författare är Roland Andersson, Rune Bondjers, Johan Knutsson och Margareta Andersson.

I förordet ger oss författarna sin anspråkslösa syn på sitt omfattande arbete:

En del trådar har vi tillåtit oss att nysta i. Andra har vi överlåtit på framtiden.
Mycket är fortfarande okänt och många sammanhang oklara.


I det följande görs här ett försök att reda ut begreppet ”kurbits”.

 

Vad kallade allmogekonstnärerna i Dalarna själva sina väggmålningar?

Konstnärerna (vi vet inte ens om de betraktade sig som konstnärer) hade sannolikt inget eget samlingsbegrepp på sina alster. Vi stöter på uttryck som målade tavlor, hisktoriemålningar och tavlor.

Ett viktigt begrepp som målarna antagligen själva använde för både möbel- och väggmåleriet var rosmålning. Så här säger Svärdström:


Sättet att dekorera möbler kallades av målarna själva för att  "krusa dem" och målarstilen kom att kallas  "utkrusad rosmålning"  med svällblad och mittrosor.

 

 

Varför heter det kurbits?

På 1920-talet börjar uttrycket ”kurbits” att breda ut sig och det är Erik Axel Karlfeldt som är upphovsmannen. I STF:s årsskrift 1926 berättar han om hur vandrande yrkesmän från Rättvik målat väggar och dörrar i bergslagshemmen med ”kurbitsmålningar” och i hans diktsamling Hösthorn från 1927 finner vi dikten Kurbitsmålning:


Se min kurbits,
dess resning och snits!
Allt högre den gror,
blir kunglig och stor,
en alla gurkornas gurka
från landen där solen bor.

 

Det var således Erik Axel Karlfeldt som på 1920-talet introducerade begreppet ”kurbits” i betydelsen ”dalmålningarnas fantasiblomma”. Svante Svärdström ger sedan auktorisation åt begreppet 1936.

 

Var fick Karlfeldt begreppet kurbits från?

I den svenska Bibeln från 1800-talet (Karl XII:s bibel) finner vi följande rader i Jona 4:6-7:

           Men Herren Gud förskaffade en kurbits;
           den wäxte öfwer Jona,
           att hon skulle skygga öfwer hans hufwud,
           och wederqwicka honom i hans wedermödo.
           Och Jona gladdes fast öfwer den kurbitsen.

           Men Gud förskaffade en mask om morgonen,
           då morgonrodnen uppgick;
           han åt kurbitsen, så att hon förtorkades

 

”Jona i valfiskens buk” var ett ofta återkommande motiv bland dalmålningarna och i Karlfeldts diktsamling Dalmålningar utlagda på rim finner vi dikten Jone havsfärd. I just den dikten förekommer visserligen inte begreppet kurbits, men det står utom allt tvivel att Karlfeldt plockat upp ordet ur det ovan anförda bibelstället.

 

Var kommer uttrycket kurbits ifrån?

Kurbits kommer av latinets Cucurbita som betyder pumpa, och Karlfeldt kallar den ”gurkornas gurka” (i dikten Kurbitsmålning).

Eftersom kurbits har sitt ursprung i latinet kan det vara intressant att se vad som står i den latinska bibeln (Hieronymus översättning) som fått namnet Biblia Sacra Vulgata.

         Et praeparavit Dominus Deus hederam

Det står således inte cucurbita i den latinska bibeln som man skulle vänta sig. Iställer står det hedera (hederam är ackusativformen) och ordet betyder murgröna. Man kan då undra vad det står i det hebreiska originalmanuskriptet. Hursomhelst tycks uttrycket alltid varit till bekymmer för bibelöversättare. I Gustav V:s översättning från 1917 står:

         Och Herren Gud lät en ricinbuske skjuta upp över Jona

I den svenska bibelöversättningen från år 2000 har kurbitsbegreppet åter kommit till heders:

         Herren lät nu ett kurbitsträd växa upp över Jona

 

Sammanfattning

De fattiga bönder som på grund av hungersnöd tvingades skaffa sig kompensation i alternativ sysselsättning kunde nog aldrig ana att deras alster en dag skulle inbringa fantasisummor på konstauktioner. De skulle nog heller aldrig kunnat föreställa sig att deras verksamhet en dag skulle bli ett högt aktat forskningsområde.

Kurbitsen är idag ett starkt varumärke som gärna används av företag som vill visa att deras produkter kommer ”från Dalom” trots att kurbits som begrepp, i betydelsen dalmåleriets fantasiblomma, är av förhållandevis sent datum.

 

Sonesgården den 21 juli 2009

     Lennart Castenhag

 

 

Referenser

  Fredrik Reinhold Arosenius, Beskrifning öfver provinsen Dalarna, 1862.

  Ernst Bosaeus, Tafvelgalleri från stugor i Dalom, tredje upplagan, 1905.

  Svante Svärdström, Dalmålningarna och deras förlagor, 1949.

  Ingegerd Fries, Karlfeldt och dalmålarna, 1996.

  Dalmåleri, Dalarnas museum, 2006.

  Erik Axel Karlfeldt, samlade dikter, 1985.

  Karl XII:s Bibel, 1876.

  Gustav V:s bibel, 1917.

  Biblia Sacra Vulgata, 1983.

  Bibel 2000, 2001.

  Dalarna, Bilda förlag, 2004.  Byaliv och folkkultur av Maria Björkroth.

 


 


[i]Grovarbete på annan ort, dvs arbete åt ”herrar”, herrskapsfolk.

 


                                                                     Katten Elsa
  
Startsidan
Arkiv för äldre startsidor
 

 Exempel på sånt som intresserar oss

 
Uppsälje by
Gamla mått och vikter
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- och idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt
   
 Övrigt
   
   
 
 Om oss på Sonesgården
 
Webbdesign: Lennart Castenhag

Copyright ® 2009 Sonesgården, Sweden