Uppdaterad 2008-01-30

Värdeteori (axiologi)
 

 


Vill man studera begreppet värde kan man fördjupa sig i ämnet nästan i det oändliga. Det finns ett forskningsfält som ägnar sig att studera de olika aspekterna av begreppet och detta forskningsfält kallas axiologi (värdeteori). Inom detta forskningsfält studeras i vad mån något är värdefullt och i vilken utsträckning något har ett värde. Ett exempel på en värdeteori i denna mening är hedonism inom etiken. Vad hedonism är beskrivs i begreppsförklaringarna (se länk nederst på sidan).

 

Inom axiologin studeras också värden och värderingar, särskilt med avseende på tolkningen av värdesatsernas innebörd och/eller funktion eller, särskilt bland fenomenologer, värdenas upplevda natur. Vad fenomenologi är beskrivs i begreppsförklaringarna (se länk nederst på sidan).

 

Inom axiologin har vi några begrepp som är av central betydelse


- Värdebärare. Man vill ha svar på vilka objekt som kan vara
   värdebärare. Det kan röra som personer, ting, handlingar,
   karaktärsegenskaper, samhällssystem och sakförhållanden.


- Värdemätning. Enligt gängse uppfattning ska det gå att mäta och
   aggregera värden. På senare år har man börjat ifrågasätta detta.


 

 

Tre huvudområden kan särskiljas inom axiologin:


  - Substantiell (väsentlig) värdeteori,

  - Studiet av värdebegreppet,

  - Formell axiologi.

  

1. Substantiell (vänsentlig) värdeteori

Inom detta område identifieras de grundläggande värdena.


 

2. Studiet av värdebegreppet

Inom detta område ägnar man sig åt studiet av värdebegreppet i syfte att utreda kopplingar mellan värderingar och handlingsmotivation varvid följande frågeställningar behandlas:

 - värdenas semantiska status (betydelse och mening),

 - värdenas epistemologiska[1] status,

 - värdenas ontologiska[2] status.


 

3. Formell axiologi

Inom detta område studerar man:

 - de strukturella dragen hos våra värdebegrepp,

 - värdenas logik,

 - de begreppsliga distinktionerna och sambanden mellan
    olika värdetyper,

 - förhållandet mellan olika värdebegrepp och normativa begrepp
   som till exempel  bör, skäl och rätt.

Den formella axiologin indelas i sin tur i ett antal delområden.

 

a. Analys av värde

Inom detta delområde vill man undersöka vad det innebär att ett objekt är värdefullt. Vad är innebörden i själva värdebegreppet?

 

b. Värdetypologi

Här försöker man att beskriva olika typer av begreppet ”värde” som exempelvis:

 - intrinsikalt[3] värde i motsats till extrinsikalt[4] värde

 - finalt[5] och instrumentellt[6] värde

 - basalt och härlett värde

 - värde för en person (eller grupp)  i motsats till värde rätt och slätt.

En ofta återkommande uppfattning är att det som är finalt värdefullt, dvs sådant som förtjänar uppskattning för dess egen skull, också är intrinsikalt värdefullt. Man menar att finalt värde måste grunda sig i objektets interna snarare än relationella egenskaper. Denna uppfattning har man på senare år börjat ifrågasätta

 [1] Vad epistemologi är beskrivs särskilt. Se länk nedan.

[2] Vad ontologi är beskrivs särskilt. Se länk nedan.

[3] Ett intrinsikalt värde är det värde något har enbart i kraft av sina inre egenskaper, sin egen natur, och alltså oberoende av sina konsekvenser och andra yttre omständigheter. Intrinsikalt värde kallas ofta egenvärde, inre värde eller värde i sig. Vissa filosofer har hävdat att ingenting har intrinsikalt värde, utan att allt värde är instrumentellt

[4] Motsatsen till intrinsikalt, dvs värdet beror enbart av yttre egenskaper och omständigheter.

[5] Ett värde som avser eller uttrycker ändamål eller avsikt. Värdet är ändamålsbestämt.

[6] Instrumentellt värde, det värde något har som medel till något annat, vilket kan innebära (1) att det är ett medel till något som har värde eller (2) att det är ett bra medel till något som önskas av någon – eller ev. bägge samtidigt.

Att något är ett bra medel betyder ibland bara att det är ett effektivt medel, men ibland betyder det dessutom att dåliga sidoeffekter saknas eller att goda sidoeffekter förekommer. Det som har ett instrumentellt värde behöver inte ha något värde i sig

 

 

Begreppförklaringar till ovanstående artikel <<klicka här>>

 

 

 

 

 

 


                                                                     Katten Elsa
  
Startsidan
Arkiv för äldre startsidor
 

 Exempel på sånt som intresserar oss

 
Uppsälje by
Gamla mått och vikter
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- och idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt
   
 Övrigt
   
   
 
 Om oss på Sonesgården
 
Webbdesign: Lennart Castenhag

Copyright ® 2008 Sonesgården, Sweden